Starosta obce: RNDr. Ivan Michna




Práva a povinnosti starostu obce

štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce


štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce


zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám


správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch


vykonáva obecnú správu


rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu


zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady


má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva


má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)


môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložit pokutu do 6638 eur (200 000 Sk)




Time






In-počasie Meteoinfo

Valid HTML 4.01 Transitional


TOPlist
Official webpage:   www.lucnica.net
O Obci ::Obecný úrad ::Kultúra / Podujatia ::Fotogaléria / Video ::Odpadové hospodárstvo ::VZN Obce ::Kontakt